Current Show Girls

  • Amy
    NZ CH Edana Euri-Escot (imp Czech )
  • Ch Juscot Free Spirit
  • Ch Juscot Enchanted Penny
  • Ch Juscot Spirit of Aurora